Danh sách các số điên thoại của cán bộ xã Thọ Tân

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hoàng Mỹ Phước

BT Đ U

0399103441

2

Lê Đình Thương

PBT CTUBND XÃ

 0972645668

3

Trần Thị Hương

PBT TRỰC ĐẢNG

0977287318

4

Trịnh Duy Khương

PCT HDND

0382848747

5

Lường Thanh Tuấn

PCT UBND

0973616188

6

Lường Thị Hà

CT MTTQ0383968727

7

Nguyễn Thìn Hùng

CHỈ HỦY QS

0915416005

8

Lê Thọ Thuật

CT CCB

0966578753

9

Nguyễn Thị Hồng

CT HND

0354086646

10

Ninh Thị Hằng

CT HỘI KH

0397369612

11

Lê Đình Hùng

CC ĐC

0936276237

12

Hoàng Văn Tùng

CC VH

0966708946

13

Trần Thế Hiều

CC KT NS

0975909582

14

Lê Thị Hải

CC VP-TK

0988258650

15

Nguyễn Văn Dinh

CC TP

0968623112

16

Vũ Văn Hiền

CC ĐC MT

0347313434

17

Nguyễn Thị Hà

CT HLHPN

0945443291

18

Nguyễn Đăng TuânCC TP-HT

0365101078

19

Hà Thị Thùy

CC VHXH

0382845900 

20

Lê Quang Triều

CT HNCT

0353663601 

21

Lê Thị Lan Phương

BT ĐTN0362544167

22

Lê Văn Thạo

BT CBT1

0395685873

23

Phạm Ngọc Thắng

BTCB T2

0886219521

24

Vũ Văn Phương

BTCBT3

0973284197

25

Nguyễn Thị Huân

BTCBT4

0352938191

26

Lê Thị Thúy

BTCBT5

0379189756

27

Đới Thị Hường

BTCBT6

0838267635

28

Lê Văn Sức

TT10968255223

30

Lê Trạc Liên

TT2

0383967104

31

Nguyễn Anh Văn

TT3

0886219079

32

Lê Văn Ban

TT4

0394510470

33

Trần Thanh Quý

TT5

0383291773

34

Trần Văn Tám

TT6

01295947382

...