THÔNG TIN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Mỹ Phước

Bí Thư đảng ủy

0399103441

2

Trần Thị Hương

PBT TT

0977287318

3

Lê Đình Thương

PBT

0972645668

4

Lường Thanh Tuấn

Ủy viên

0973616188

5

Lường Thị Hà

Ủy viên

0383968727

6

Trương Thị Định

Ủy viên

0914327067

7

Nguyễn Thìn Hùng

Ủy viên

0339338886

8

Trịnh Duy Khương

Ủy viên

0382848747

9

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên

0354086646

10

Nguyễn Thị Hà

Ủy viên

0945443291

11

Lê Thị Lan Phương

Ủy viên

0988755693

12
13

Lê Văn Long
Lê Thị Thúy

Ủy viên
Ủy viên

0972430197
0379189756