Triển khai các bước chuẩn bị bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đang được triển khai tích cực. Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử..., đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; về tình cảm và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc bầu cử.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử sắp đến, huy vọng rằng, nhân dân toàn xã Thọ Tân sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.

Hoàng Tùng- CC.VHXH xã Thọ Tân