Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trên địa bàn xã.

Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban lãnh đạo các thôn.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn.  

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả

Để công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả cao. Vừa qua, UBND xã Thọ Tân đã tiến hành hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2025 đối với các thôn. Tại Kế hoạch đã hướng dẫn các bước thực hiện kế hoạch bầu cử, từ công tác chuẩn bị tổng kết hết nhiệm kỳ, gặp gỡ động viên, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; công tác tổ chức ngày bầu cử, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử. UBND xã đã tập trung chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. Về tiêu chuẩn Trưởng thôn:

Trưởng thôn là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, tốt nghiệp Trung học cơ sở, ưu tiên những người có trình độ cao hơn; có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao; có lý lịch rõ ràng, không đang trong thời gian chấp hành lỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc một trong các biện pháp xử lý hình sự khác, không có tiền án, tiền sự.

2. Quy trình bầu cử Trưởng thôn:

- Hội nghị hiệp thương: Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận để hiệp thương giới thiệu danh sách người ra ứng Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 xong trước ngày 26/10/2022.

- Thành lập Tổ bầu cử: Chủ tịch UBND xã  ra Quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 7 đến 11 thành viên (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận thôn hoặc Bí thư chi bộ; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện cử tri trong thôn); Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử. Việc thành lập Tổ bầu cử xong trước ngày 28/10/2022.

- Lập danh sách cử tri: Cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn  (mỗi hộ gia đình bỏ một lá phiếu) cử tri tham gia bỏ phiếu là công dân có hộ khẩu thường trú tại thôn, đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử, có đủ năng lực hành vi dân sự. Việc lập danh sách cử tri Tổ bầu cử phân công Trưởng thôn lập danh sách cử tri và trình UBND xã ký xác nhận xong trước 04/11/2022. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.

- Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri: Ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về những người ra ứng cử Trưởng thôn: xong trước ngày 06/10/2022.

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác Mặt trận thôn đề cử được Chi bộ thống nhất theo kết quả hội nghị Ban công tác MT dự kiến và người có đơn xin tự ứng cử (nếu có).

Tại hội nghị, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở  các ý kiến của cử tri, Ban công tác Mặt trận ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng, danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành. Trường hợp có từ 03 (ba) người trở lên đạt trên 50% số cử tri tán thành, thì lấy người có tỷ lệ biểu quyết cao nhất và người có tỷ lệ biểu quyết cao thứ hai để lập danh sách 02 (hai) người ứng cử Trưởng thôn đưa vào bầu. Trường hợp có nhiều người tỷ lệ biểu quyết bằng nhau thì ưu tiên lấy người có trình độ học vấn cao hơn.

- Tiến hành bầu cử, xác định kết quả bầu cử

Việc bầu cử Trưởng thôn được tổ chức tại nhà văn hóa của thôn: Cử tri đại diện hộ đi bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 06/10/2022.

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành thống kê, lập biên bản niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến, phiếu bầu hỏng thay thế và mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu;

Kết thúc kiểm phiếu, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn; số cử tri tham gia bỏ phiếu; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn; Người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn; Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu;

3. Tính đến thời điểm hiện tại 100% các thôn trên địa bàn xã đã thực hiện đảm bảo quy trình hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

             Cử tri xã Thọ tân hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình bằng việc đúng 7h00' ngày 06/10/2022 (Ngày Chủ nhật) đến  khu vực bỏ phiếu của thôn mình đang cư trú để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Ban chỉ đạo và Tổ bầu cử ở các thôn đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Tân thành công tốt đẹp, để ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                                        Hoàng Tùng -CCVHXH