Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 15/03/2023 16:12:36

             Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày từ ngày 9/3/2023 và ngày 10/3/2023, đây là sự kiện sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng và trọng đại của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn xã nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội Nông dân trong năm 2023. Vì vậy được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Triệu Sơn và Thường vụ Đảng ủy xã, BCH Hội Nông dân xã Thọ Tân đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện nay Hội Nông dân xã có 6 Chi hội ở 06 thôn với 624 hội viên. Cho đến nay các Chi hội xã đã tổ chức Đại hội chi hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tính khách quan, đúng tín độ và thành công tốt đẹp. Thời gian qua Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng Chi hội về nội dung của Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời với tinh thần khách quan, dân chủ, nghiêm túc, Ban chấp hành Nông dân xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận để đóng góp, xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành….   

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội, Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội Nông dân xã: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban tiếp dân, Tiểu ban hậu cần.

Ban Thường vụ Nông dân xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các Chi hội nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các Chi hội phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội Nông dân phải bám sát quy định của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, quy chế, quy định hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ; phải đảm bảo dân chủ, công khai.

Tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành phải đảm bảo quy trình công tác cán bộ, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, công tâm khách quan trong lựa chọn; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố điển hình, nhất là cán bộ nữ. Qua thời gian chuẩn bị cho đến nay Hội Nông dân xã đã chủ động, cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo cấp trên; nhất là việc tích cực họp bàn và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Hội Nông dân huyện Triệu Sơn, Hội Nông dân xã nhà đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức Đại hội thành công. Để chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho Đại hội, BCH Hội đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Theo đó các thành viên trong Tiểu ban tổ chức đang khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, trang trí Trung tâm hội nghị xã, khu vực xung quanh công sở, in ấn ma két Đại hội, biển tên Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đến khâu cắt băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua nhằm tuyên truyền cho Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ tới. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị về mặt hậu cần để phục vụ cho công tác đón tiếp các Đại biểu về dự Đại hội. Bên cạnh đó, Thường vụ Hội Nông dân xã đã giao trách nhiệm cho các thành viên còn lại chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho Đoàn Đại biểu về dự Đại hội.

Đaị hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu bước trưởng thành của Hội Nông dân xã nhà; đồng thời đó là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng mang tính dân chủ, công khai; để qua đó cán bộ hội viên sáng suốt, công tâm lựa chọn và tín nhiệm các đại biểu, cán bộ hội viên có đủ năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hội viên hội Nông dân trong toàn xã, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong  Ban chấp hành hội nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Hội đối với các hội viên, tạo điều kiện để cán bộ Hội viên có năng lực được cống hiến trí tuệ, tâm sức cho để xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh  và góp phần vào công cuộc xây dựng xã nhà ngày càng tiến bộ, đổi mới và phát triển vững mạnh về mọi mặt. Vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định thành công của Đại hội. Do đó Thường vụ Hội Nông dân xã đề nghị các thành viên trong Tiểu ban tổ chức Đại hội cần thể hiện ý thức, nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị  cho Đại hội. Mong rằng các cán bộ hội viên hội Nông dân từ xã đến thôn hãy phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao; dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tin tưởng rằng, với quan tâm và chỉ đạo của BTV Hội Nông dân huyện Triệu Sơn và Thường vụ Đảng ủy xã. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tích cực của Ban chỉ đạo Đại hội cùng các Tiểu ban, Đại hội Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội của tinh thần: Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhiệm- Sáng tạo- Hiệu quả diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó là nền tảng để xây dựng Hội Nông dân xã nhà ngày càng vững mạnh, là cơ sở củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh cùng phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã hướng tới mục tiêu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

    Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028   
                                                             
                                                                                                                                         


                                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH

  

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 15/03/2023 16:12:36 (GMT+7)

             Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày từ ngày 9/3/2023 và ngày 10/3/2023, đây là sự kiện sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu rộng và trọng đại của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong toàn xã nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội Nông dân trong năm 2023. Vì vậy được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Triệu Sơn và Thường vụ Đảng ủy xã, BCH Hội Nông dân xã Thọ Tân đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện nay Hội Nông dân xã có 6 Chi hội ở 06 thôn với 624 hội viên. Cho đến nay các Chi hội xã đã tổ chức Đại hội chi hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tính khách quan, đúng tín độ và thành công tốt đẹp. Thời gian qua Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng Chi hội về nội dung của Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời với tinh thần khách quan, dân chủ, nghiêm túc, Ban chấp hành Nông dân xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thảo luận để đóng góp, xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành….   

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội, Ban chấp hành Hội Nông dân xã đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội Nông dân xã: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban tiếp dân, Tiểu ban hậu cần.

Ban Thường vụ Nông dân xã đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các Chi hội nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các Chi hội phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội Nông dân phải bám sát quy định của Đảng, Nhà nước; thực hiện đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, quy chế, quy định hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ; phải đảm bảo dân chủ, công khai.

Tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành phải đảm bảo quy trình công tác cán bộ, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, công tâm khách quan trong lựa chọn; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố điển hình, nhất là cán bộ nữ. Qua thời gian chuẩn bị cho đến nay Hội Nông dân xã đã chủ động, cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo cấp trên; nhất là việc tích cực họp bàn và chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Được sự quan tâm và chỉ đạo của BTV Hội Nông dân huyện Triệu Sơn, Hội Nông dân xã nhà đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức Đại hội thành công. Để chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho Đại hội, BCH Hội đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Theo đó các thành viên trong Tiểu ban tổ chức đang khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, trang trí Trung tâm hội nghị xã, khu vực xung quanh công sở, in ấn ma két Đại hội, biển tên Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đến khâu cắt băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua nhằm tuyên truyền cho Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ tới. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị về mặt hậu cần để phục vụ cho công tác đón tiếp các Đại biểu về dự Đại hội. Bên cạnh đó, Thường vụ Hội Nông dân xã đã giao trách nhiệm cho các thành viên còn lại chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho Đoàn Đại biểu về dự Đại hội.

Đaị hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu bước trưởng thành của Hội Nông dân xã nhà; đồng thời đó là sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng mang tính dân chủ, công khai; để qua đó cán bộ hội viên sáng suốt, công tâm lựa chọn và tín nhiệm các đại biểu, cán bộ hội viên có đủ năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của hội viên hội Nông dân trong toàn xã, đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong  Ban chấp hành hội nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Hội đối với các hội viên, tạo điều kiện để cán bộ Hội viên có năng lực được cống hiến trí tuệ, tâm sức cho để xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh  và góp phần vào công cuộc xây dựng xã nhà ngày càng tiến bộ, đổi mới và phát triển vững mạnh về mọi mặt. Vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định thành công của Đại hội. Do đó Thường vụ Hội Nông dân xã đề nghị các thành viên trong Tiểu ban tổ chức Đại hội cần thể hiện ý thức, nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị  cho Đại hội. Mong rằng các cán bộ hội viên hội Nông dân từ xã đến thôn hãy phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao; dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tin tưởng rằng, với quan tâm và chỉ đạo của BTV Hội Nông dân huyện Triệu Sơn và Thường vụ Đảng ủy xã. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tích cực của Ban chỉ đạo Đại hội cùng các Tiểu ban, Đại hội Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội của tinh thần: Dân chủ- Đoàn kết- Trách nhiệm- Sáng tạo- Hiệu quả diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó là nền tảng để xây dựng Hội Nông dân xã nhà ngày càng vững mạnh, là cơ sở củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh cùng phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã hướng tới mục tiêu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

    Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thọ Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028   
                                                             
                                                                                                                                         


                                                                                       Hoàng Tùng-CC.VHXH